ENERGETICKÉ PROJEKTOVÉ HODNOTENIA BUDOV

Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je aj tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy.

Tepelno-technický posudok - od 1.1.2013 Energetické projektové hodnotenie podľa vyhlášky ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja MVRR SR č.364/2012 , preukazuje splnenie základných kritérií, ktoré sú požiadavkami na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov:

 • kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)
 • kritérium výmeny vzduchu – minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti
 • hygienické kritérium – minimálnej teploty vnútorného povrchu
 • energetické kritérium – maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie

od 1.1.2013 úprava zákonom č. 300/2012, ktorým sa mení a upravuje z.č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov, mení sa  §4a  - Energetické hodnotenie 

- Projektovým energetickým hodnotením je určovanie potreby energie v budove vypočítaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov.

- Projektové energetické hodnotenie sa uskutočňuje vo fáze navrhovania a projektovania  novej budovy alebo významnej obnove budovy.

 

Riešením sú hodnotené navrhnuté stavebné konštrukcie a ich parametre sa upravujú tak, aby svojimi tepelno-technickými vlastnosťami vyhovovali požiadavkám STN 73 0540 - Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov:

 • Tepelný odpor stavebnej konštrukcie
 • Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie
 • Vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie
 • Množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok
 • Vzduchovú priepustnosť škár a stykov stavebných konštrukcií
 • Tepelná príjmavosť podlahovej konštrukcie
 • Potreba tepla na vykurovanie
 • Tepelná stabilita miestnosti

Správny tepelno-technický posudok stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy je základným predpokladom pre výstavbu energeticky úspornej budovy, s dlhodobým šetrením energiou na vykurovanie a spolu s tým spojenými finančnými nákladmi.

 

FOTOVOZ, s.r.o.
Sládkovičova 858/7
811 06 Bratislava

ICO: 46 549 269
DIC: 2023458888
IC DPH: SK2023458888

Kontakty

Spoločnosť FOTOVOZ s.r.o. má v rámci Energetickej certifikácie Rodinných domov obchodnú sieť pre celé Slovensko. Kontaktujte nás  a my Vám zabezpečíme NAŠE SLUŽBY z Vášho regiónu.
Volajte: 0948 525 153

Sídlo:
FOTOVOZ s.r.o.
Sládkovičova 858/7
811 06 Bratislava

hotline: 0948 52 51 53
mobil: 0918 899 376
e-mail: jozef.daniska1@gmail.com